Saturday, 10 December 2011

RPH SENI THN 1BIDANG 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

Tahun                                                 :               1
Bidang                                                :               Mengambar
Aktiviti                                               :               Membuat corak dan rekaan
Tema                                                  :               Alam Semulajadi
Tajuk                                                   :               Pembalut Hadiah
Masa                                                   :               60 Minit
Media                                                  :              Alatan -    Berus, Palete, Gunting, Bunga Butang,               pembaris,
                                                                           Bahan -  warna poster, kertas lukisan, pensil warna
Bahan Bantu Mengajar                  :               Contoh-contoh hasil capan
Elemen Merentas Kurikulum     :               Elemen Kreativiti Dan Inovatif
                                                                                            Elemen Keusahawanan
-          Sikap Keusahawanan
-          Pemikiran Keusahawanan
-          Aplikasi Teknologi dan Vokasional Keusahawanan
-          Nilai moral dan etika

 
STANDARD KANDUNGAN
1.        
       Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia dan karya seni.
2.       Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual.
3.       Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam karya seni.
4.       Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1       Persepsi Estetik                   murid-murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa
                                                                seni visual yang terdapat pada karya seni.
               
2.1.1                Unsur Seni:
                                                               2.1.1.1            Rupa – organik
                                                               2.1.1.2            Warna – primer dan sekunder
2.1.2                Prinsip Rekaan.
2.1.2.1            harmoni  – ulangan atau susunan yang seimbang
2.1.2.2            kesatuan – bahan alam semulajadi
                               
2.2       Aplikasi Seni                        Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam  menghasilkan karya seni.
                                                               2.2.1                Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
                                                               2.2.1.1            Media basah – warna air, warna poster
                                                               2.2.1.2            Alat – berus warna, palet, bunga butang dan pembaris
                                                               2.2.1.3            Bahan – warna poster, kertas lukisan, pensil warna
2.2.2                Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses   dalam   penghasilan karya.
 
2.2.2.1                                                  Teknik – capan (corak terancang).

2.3       Ekspresi Kreatif                  Murid boleh mengaplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kartya seni.
                                                                2.3.1      Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.
                                                                2.3.2      menghasilkan corak teknik capan.
                                                               
2.4       Apresiasi Seni                     Murid boleh membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
                                                                2.4.1      Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan.
                                                                2.4.2      Menceritakan karya sendiri secara lisan.
                                                                2.4.3      Menghargai karya sendiri dan rakan.

 
STANDARD PEMBELAJARAN
ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Bersoal jawab dengan murid-murid tentang cara membalut hadiah. Contoh :

1.       Apakah bahan yang kita guna untuk membalut hadiah?

Guru menunjukkan contoh pembalut hadiah yang terdapat di pasaran menggunakan  tayangan LCD.

Murid ditunjukkan tentang unsur seni yang terdapat di dalam contoh pembalut hadiah yang dibeli  dari segi.

·         Rupa.
·         Warna – primer dan sekunder.


Guru menunjukkan contoh hasil pembalut hadiah yang menggunakan teknik capan
 Murid ditunjukkan tentang unsur seni yang terdapat di dalam contoh pembalut hadiah yang dibuat  dari segi ulangan dan susunan corak yang seimbang.
Aplikasi Seni

Guru menunjukkan cara menghasilkan pembalut hadiah dengan menggunakan teknik capan

Guru berinteraksi dengan murid tentang cara pengunaan media dalam penghasilan corak teknik capanEkspresi Kreatif

Guru meminta murid memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.

Langkah 1
Guru mengedarkan contoh-contoh pembalut hadiah dan alatan yang berkaitan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan.

Langkah 2
Murid diminta membuat kotak mengikut saiz lebar pembaris dengan menggunakan pembaris dan pensil warna.

Langkah 3
Murid membancuh warna didalam palet, murid mencelupkan bunga butang ke dalam palet untuk dicapkan di dalam kotak-kotak yang telah dibuat.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan hasil kerja masing-masing mengikut kumpulan.

Guru meminta murid lain memilih hasil kerja terbaik dan mempamerkan hasil tersebut di hadapan kelas.

Guru berinteraksi dan bersoal jawab tentang hasil kerja murid dengan memberi penekanan laras bahasa seni.

Guru meminta murid menulis harga pada hasil pembalut hadiah yang dipamerkan.

Guru memberi ulasan tentang perbezaan hasil seni yang menarik dan hasil yang kurang menarik mengikut gabungan warna unsur seni yang digunakan.
-           

No comments:

Post a Comment